ایمیل info@siraftech.com

شماره تلفن 02141032000

دفتر مرکزی: تهران، میدان آرژانتین بلوار بیهقی، کوچه ی 14 شرقی، پلاک 9

Leaflet sample

  کارخانه: جاده ساوه، شهرستان زرندیه، شهرک پرندک، شهرک صنعتی مهدی پرندک، بلوار صنعت، پلاک 17