Block
گواهی نامه های اخذ شده
پروانه بهره برداری از خط تولید خودپردازهای بانکی و انواع کارتخوان
پروانه بهره برداری از خط تولید انواع صندوق های فروشگاهی
گواهی عضویت در اتاق بازگانی
گواهی نامه صلاحیت انفورماتیک
نمایندگی NEXGO
تقدیرنامه
Shadow