XTMS 3.0

پایانه های Nexgo دارای سامانه مدیریت TMS هستند . لذا برای پیشبرد اهداف شرکت های بهره بردار از پایانه های Nexgo  و همچنین کاهش هزینه های تغییرات نرم افزاری کارتخوان و نیز افزایش سرعت و دقت در بروزرسانی نسخه های نرم افزار پایانه ها ، راه اندازی TMS برای هریک از خریداران جزو خدمات الزامی شرکت می باشد .

EnglishIran